Podmienky programu Play Wisely®

PRAVIDLÁ PRE ÚČASTNÍKOV PROGRAMU PLAY WISELY

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť do programu PlayWisely.

Prihlásenie do programu a záväzná rezervácia termínu lekcie

Záujemca sa prihlasuje do programu vyplnením a podpisom prihlášky a zaplatením poplatku za vybraný balíček lekcií prevodom na bankový účet vedený v ČSOB IBAN: SK4475000000004025634569. Do poznámky k platbe, prosím, uveďte celé meno dieťaťa. Záväzná rezervácia termínu lekcie je možná po zaslaní potvrdenia o úhrade poplatku za lekcie a je potvrdená písomne emailom. Platba poplatku v hotovosti alebo za vybrané lekcie je možná po predchádzajúcej dohode s Mgr. Martinou Lukáčovou

Zodpovednosť za dieťa

Počas celej lekcie za dieťa a jeho bezpečnosť zodpovedá rodič. Dieťa môže lekcie navštevovať len so zákonným zástupcom, alebo so sprevádzajúcou dospelou osobou poverenou zákonným zástupcom, ktorá je poučenáa oboznámená s obsahom podmienok programu PlayWisely. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na lekcií u detí zakázané. Taktiež je zakázané na lekcií konzumovať jedlo a žuť žuvačky. Prevádzkovateľ programu nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka. Pokiaľ má dieťa účastníka programu akékoľvek zdravotné ťažkosti, je účastník povinný sa o vhodnosti programu poradiť s lekárom.

Ospravedlňovanie lekcií a náhrady

Účastník programu má nárok na náhradu 2 riadne ospravedlnených vymeškaných lekcií v rámci každého zakúpeného balíčka 10+2 lekcií. V prípade, ak účastník programu nemôže absolvovať lekciu, je povinný svoju neúčasť písomne oznámiť najneskôr v deň lekcie do 7:00 hod, kedy sa má lekcia konať a to SMS správou na číslo:0915 209 738. Ak tak účastník neurobí, je lekcia považovaná za uskutočnenú a účastník programu nemá právo na náhradu za neospravedlnenú lekciu. Ústne oznámenie neprítomnosti nie je dostatočné.

V prípade neočakávanej situácie je možné program PlayWisely na základe písomného odôvodnenia prerušiťna minimálne 3 týždne, ak je prevádzkovateľ o takéto prerušenie písomne požiadaný minimálne 7 dní vopred. Platnosť lekcií PlayWisely ako aj darčekových poukážok je 15 týždňov od dátumu platby.Účastník má nárok na vrátenie poplatku za balíček lekcií alebo jeho pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov, alebo zavinením zo strany poskytovateľa, absolvovať zaplatené lekcie PlayWisely.

Zmena termínu lekcie či lektorky nie je dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie. Centrum SALVE si vyhradzuje právo zmeniť termíny lekcie podľa kapacity programu, alebo na základe rozhodnutia lektorky : Mgr. Lukáčovej Martiny.

Náhradná lekcia:

Podmienkou náhradnej lekcie je, že sa musí odučiť do štrnásteho týždňa od začiatku kurzu, inak je neplatná. Každé dieťa má nárok na maximálne 2 náhradné lekcie. Program PlayWisely trvá 12 týždňov, pričom v trinásty a štrnásty týždeň vzniká priestor na 2 náhradné lekcie, pokiaľ sa dieťa niektorej z 12-tich lekcií nezúčastnilo. V prípade, ak možnosť náhradnej lekcie v trinásty a štrnásty týždeň nebude využitá, lekcie sa budú považovať za odučené bez nároku na vrátenie peňazí.

Platenie v dvoch splátkach:

V prípade záujmu platiť v dvoch splátkach, rodič na začiatku kurzu uhradí prvú splátku, druhá splátka však musí byť uhradená do 30 dní od úhrady prvej splátky. Centrum SALVE si vyhradzuje právo na neodučenie lekcie, ak ich rodič neuhradil v termíne podľa podmienok.

Súhlas na fotografovanie detí a používanie fotografií detí za účelom reklamy na sociálnych sieťach:

Svojim podpisom zároveň vyjadrujem súhlas s fotografovaním a zverejňovaním fotiek/ videíí môjho dieťaťa na sociálne siete.(počas lekcií PlayWisely, počas hravých činností, edukačných aktivít a akýchkoľvek činností súvisiacich s programom).

Praktické inštrukcie pre rodičov:

♣Pre príjemný a bezpečný priebeh lekcií prosím dodržujte nasledujúce pravidlá. Dodržiavanie pravidiel zaistí bezpečnosť Vášmu dieťaťu aj ostatným deťom.

♣Oblečte deti pohodlne, športovo. Ak je to možné, nechajte deti naboso alebo v protišmykových ponožkách – pre lepšie vnímanie povrchov pri lezení, chôdzi a lepšie hľadanie rovnováhy.

♣Prosíme Vás, počkajte na vyzvanie lektorky k vstupu do miestnosti, kde lekcie prebiehajú. Lekcia trvá 40 minút a začína sa v čase uvedenom pri rezervácii, neskorší príchod nemá vplyv na predlžovanie lekcie.

♣Pri fyzických aktivitách buďte dieťaťu vždy nablízku a pri každom pohybe ho istite.

Nikdy nenechávajte dieťa v miestnosti bez dozoru! Rodič nesie plnú zodpovednosť za dieťa po celú dobu lekcie. Nenechávajte dieťa pobehovať po miestnosti s pitím a hračkami.

♣Niektoré deti potrebujú čas na pozorovanie – väčšinou 1-3 lekcie. To je úplne normálne, dieťa sa čoskoro aklimatizuje v novom prostredí. Pamätajte, že dieťa sa učí, aj keď iba pozoruje. Dieťa nemusí robiťvšetky aktivity, ale vždy musí byť vo Vašej blízkosti a pod Vaším dohľadom.

♣PlayWisely® je program náročný na sústredenie, ak sa Vaše dieťa neadaptuje na štruktúru lekcií do niekoľkých týždňov, poraďte sa s lektorkou na ďalšom postupe.

♣Cvičebné náradie je prispôsobené deťom. Prosíme, nevstupujte a nesadajte na cvičebné dielce.

Je zakázané fotografovať a kamerovať prácu s edukačnými kartami PlayWisely® a vytvárať kópie kariet pre osobné či verejne účely.

Ochrana osobných údajov:

Svojím podpisom dáva prihlasovateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení poskytnutých Centrum SALVE, (IČO: 51 481 065) dobrovoľne pre účasť na poskytovaných aktivitách, a to nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko rodičov, adresa bydliska rodičov, telefónny a emailový kontakt rodičov,meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa za účelom vedenia databázy účastníkov programu prevádzkovateľom. Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas trvania programu a 2 roky od ukončenia programu, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety,podľa toho, čo nastane skôr. Prevádzkovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Čestné prehlásenie:

Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý/á akejkoľvek prekážky z hľadiska zdravotného stavu môjho dieťaťa,ktorá by bránila navštevovať lekcie PlayWisely a zaväzujem sa chodiť do programu s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave. Prehlasujem, že plne nesiem zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie svojho dieťaťa.Tiež čestne prehlasujem, že som bol oboznámený/á s právami a povinnosťami účastníka programu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, porozumel/a som im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Bol/a som upozornený/á, že v prípade ich nedodržiavania, môžem byť vylúčený/á z programu bez náhrady poplatku za lekcie/terapie. Vyhlasujem, že informácie uvedené v prihláške sú pravdivé.

Čestne prehlasujem, že know-how licencovaného programu PlayWisely® nebudem kopírovať ani využívať pre osobné či verejne účely. Zároveň som si plne vedomý, že v prípade zistenia porušenia tohto pravidla bude môj prečin sankcionovaný.

PRAVIDLÁ V TERAPEUTICKEJ MIESTNOSTI:

  • Do herne vstupujte vyzutí

  • Zákaz nosenia jedla, pitia, vlastných hračiek a ostrých predmetov

  • Za dieťatko zodpovedá v plnej miere rodič

  • V priestoroch PW udržujeme ticho a poriadok

  • Nefotografujte ani nenatáčajte edukačné karty

  • Nevstupujete do terapeutickej miestnosti bez vyzvania lektorky